Voorlopers van Ignatius. Moderne Devotie.

Voorlopers van Ignatius. Moderne Devotie.

 

 

Het hart van de ignatiaanse spiritualiteit zijn de Geestelijke Oefeningen. Deze zijn de vrucht van Ignatius’ persoonlijke levenservaring, die we opgetekend vinden in het Verhaal van de pelgrim. Ignatius vertelt daarin zijn levensverhaal vanuit deze specifieke invalshoek: “Hoe de Heer hem vanaf het begin van zijn bekering geleid had.” Op Ignatius’ eigen Godservaring als oorsprong en bron van zijn spiritualiteit wordt dus terecht de nadruk gelegd.

Toch zijn de Geestelijke Oefeningen evenzeer de vrucht van het spiritueel klimaat waarin Ignatius’ groeiproces zich voltrok. Daarin nam de Moderne Devotie een belangrijke plaats in. De kerninspiratie van deze beweging ligt in de verinnerlijking en verpersoonlijking van het geestelijk leven. Een typisch kenmerk is het aanwenden van methoden en technieken om dit innerlijk leven te behoeden en te ontwikkelen. De Moderne Devotie heeft heel wat bouwstenen geleverd waarmee Ignatius, steunend op de ervaringen van zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis, het origineel bouwwerk van de Geestelijke Oefeningen heeft opgetrokken.

In 2006-2007 hadden in het Ignatiaans Centrum voor Spiritualiteit Oude Abdij in Drongen vier weekends plaats over “Voorlopers van de ignatiaanse spiritualiteit”, die ook  steunpilaren van de Moderne Devotie waren. Wij danken de vier inleiders, die bereid werden gevonden hun teksten voor publicatie in Cardoner ter beschikking te stellen. Daaruit resulteert het extra nummer dat nu voor u ligt. In de verschillende bijdragen wordt telkens gewezen op frappante gelijkenissen waarin de besproken auteurs op indirecte of directe wijze “voorlopers” van Ignatius blijken te zijn.

Wie gewend is te aan te vangen bij Ignatius zelf om zijn spiritualiteit te begrijpen, zal merken dat deze hier niet wordt ondergraven, maar wel dieper gefundeerd. Wij wensen u veel leesgenot!

de redactie

 

Bekijk alle artikelen van Cardorner

Deel