Zo gaan we met uw gegevens om

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Lees verder
Uw vraag - aanbod op maat 48

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring – Platform ignatiaanse spiritualiteit

Als Platform ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen (ondergebracht onder R.K. Stichting Ignatiushuis te Amsterdam) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Platform ignatiaanse spiritualiteit
Beulingstraat 11
1017 BA Amsterdam
platform.ignatiaansespiritualiteit@jesuits.net

Functionaris voor gegevensbescherming is Jan Stuyt, directeur.platform@jesuits.net

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • voor uw deelname aan de activiteiten en het aanbod, in Nederland en Vlaanderen, geïnitieerd vanuit het Platform ignatiaanse spiritualiteit gevestigd in Amsterdam.

Wat betreft het  digitale aanbod: zie hiervoor de privacyverklaringen op de websites www.biddenonderweg.org  en www.ignatiaansbidden.org.

 • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (na toestemming van de betrokkene).
 • om te kunnen beoordelen of de vraag van de betrokkene en ons aanbod bij elkaar aansluiten.
 • om ons aanbod beter te kunnen afstemmen (doelgroepinformatie).
 • medische gegevens indien relevant voor verblijf en aard van activiteit om betrokkene een goede begeleiding te bieden.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen, verzamelen, verwerken en slaan wij gegevens op die u ons heeft laten toekomen, zowel op papier als elektronisch.

Dit zijn:

 • de persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer.
 • de persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en de door u verstrekte motivatie en medische gegevens relevant voor verblijf en aard van de activiteit.

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons laat toekomen, verstrekken wij niet aan derden, tenzij in het kader van samenwerkingsprojecten zoals bijvoorbeeld met de Oude Abdij in Drongen.
Deze gegevens worden alleen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Er wordt gebruikt gemaakt van een derde partij voor:

 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • de inschrijving van activiteiten

Met deze partners zijn afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn
Het Platform ignatiaanse spiritualiteit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van gegevens
Het Platform ignatiaanse spiritualiteit:

 • bewaart de persoonsgegevens op een server achter een firewall en beveiligd met een wachtwoord.
 • neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om deze te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Daartoe hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Alle personen die namens het Platform ignatiaanse spiritualiteit van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We hebben met onze externe gegevensverwerkers en cloudsystemen overeenkomsten die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) garanderen.
 • Papieren dossiers bevinden zich achter gesloten deuren. Vernietiging van papieren dossiers gebeurt met een papierversnipperaar.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage en op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Aan het begin van deze privacyverklaring staat vermeld hoe u contact met ons kunt opnemen. Om misbruik te voorkomen behouden wij het recht u te vragen om u te identificeren. U dient desgevraagd een kopie van uw identiteitskaart met uw verzoek mee te sturen zodat wij uw identiteit kunnen controleren. Om hierbij uw privacy te beschermen, vragen wij u om in de meegestuurde kopie uw pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, d.i. de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), het nummer van uw identiteitskaart en uw rijksregisternummer (België) / Burgerservicenummer (Nederland) onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

U heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Wij wijzen u erop dat u daarnaast het recht heeft een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij wet als toezichter aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens – https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

In België is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) – https://www.privacycommission.be/

 Wijziging privacyverklaring
Het Platform ignatiaanse spiritualiteit houdt zich het recht voor haar privacyverklaring te wijzigen. Van deze wijziging wordt u op de hoogte gesteld via een aankondiging op onze website http://platform-ignatiaanse-spiritualiteit.org/ .

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Indien u deze wilt inzien dient u daartoe een verzoek in via het e-mailadres van het Platform ignatiaanse spiritualiteit platform.ignatiaansespiritualiteit@jesuits.net.

25 mei 2018